Đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN tỉnh Lâm Đồng năm 2019

21-01-2019 09:56

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng thông báo mời các tổ chức, cá nhân, các nhà khoa học đề xuất