Thông tin dự án

Phòng thí nghiệm Nhiên liệu Sinh học và Biomass

Khoa Kỹ Thuật Hóa Học

2014 - 2016

Các dự án nhóm B