Thông tin dự án

Đầu tư chiều sâu PTN Nghiên cứu Cấu trúc Vật liệu

Khoa Kỹ Thuật Hóa Học

2010 - 2014

Các dự án nhóm B