Thông tin dự án

Phòng thí nghiệm Trọng điểm ĐHQG - HCM Động cơ Đốt trong

Khoa Kỹ thuật Giao thông

2012

Các dự án nhóm C

Đầu tư tăng cường trang thiết bị nhằm nâng cao tiềm lực nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của PTN Trọng điểm ĐHQG - HCM Động cơ Đốt trong.Đầu tư phòng thí nghiệm với các mục tiêu cụ thể: Nâng cao khả năng quản lý và khai thác tối đa hiệu quả sử dụng thiết bị hiện có và thiết bị được đầu tư tăng cường. Mở rộng khả năng hợp tác nghiên cứu Khoa học & Công nghệ. Hoàn thiện các tính năng thử nghiệm (đo) và phân tích đánh giá đặc tính của động cơ đốt trong và ô tô sử dụng nhiên liệu mới/nhiên liệu tái tạo. Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ khoa học công nghệ và đào tạo. Nâng cao khả năng dáp ứng các yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật ngày càng cao của các doanh nghiệp thông qua các đánh giá có chất lượng về đặc tính phát thải tren động cơ đốt trong và ô tô sử dụng năng lượng thay thế/năng lượng mới.