Thông tin dự án

PTN Lọc Hoá Dầu

Trung Tâm Lọc Hoá Dầu

2001 - 2004

Các dự án nhóm C