Thông tin đề tài

Đặc điểm thủy địa hóa nước dưới đất khu vực bán đảo Cà mau

TNCS-2014- ĐCDK-11

ThS.NCS. Đào Hồng Hải PGS.TS. Nguyễn Việt Kỳ

 

 

 

 

05/06/2020

05/06/2020

 

 

Đang triển khai