Thông tin đề tài

Đặc trưng nứt nẻ, hang hốc trong đá móng mỏ Bạch Hổ.

TNCS-2014- ĐCDK-10

ThS.NCS. Nguyễn Xuân Khá TS. Trần Văn Xuân

 

 

 

 

05/06/2020

05/06/2020

 

 

Đang triển khai