Thông tin đề tài

Nhận dạng điều khiển hệ phi tuyến đa biến dùng giải thuật tiến hóa vi sai nâng cao

TNCS-2014- ĐĐT-08

ThS.NCS. Nguyễn Ngọc Sơn TS. Hồ Phạm Huy Ánh

 

 

 

 

20/07/2019

20/07/2019

 

 

Đang triển khai