Thông tin đề tài

Nhận dạng điều khiển hệ phi tuyến đa biến dùng giải thuật tiến hóa vi sai nâng cao

TNCS-2014- ĐĐT-08

ThS.NCS. Nguyễn Ngọc Sơn TS. Hồ Phạm Huy Ánh

 

 

 

 

05/06/2020

05/06/2020

 

 

Đang triển khai