Thông tin đề tài

Nghiên cứu giải thuật điều khiển các bộ nghịch lưu kết nối song song trong hệ thống năng lượng mặt trời

TNCS-2014- ĐĐT-07

ThS.NCS. Phạm Thị Xuân Hoa PGS.TS. Lê Minh Phương

 

 

 

 

05/06/2020

05/06/2020

 

 

Đang triển khai