Thông tin đề tài

Thiết kế và chế tạo hệ thống thực nghiệm cân bằng động chân vịt

T-KTGT-2014-91

TS. Lê Đình Tuân

Trường (Đặt hàng)

 

 

 

10/04/2020

10/04/2020

 

 

Đang triển khai