Thông tin đề tài

Thiết kế, chế tạo và lắp đặt thiết bị sấy thăng hoa.

T-KTHH-2014-90

ThS. Hoàng Minh Nam

Trường (Đặt hàng)

 

 

 

10/04/2020

10/04/2020

 

 

Đang triển khai