Thông tin đề tài

Thiết kế, chế tạo thiết bị sản xuất bún tươi công suất nhỏ phục vụ xuất khẩu và thị trường nội địa

T-CK-2014-88

TS. Trần Anh Sơn

Trường (Đặt hàng)

 

 

 

10/04/2020

10/04/2020

 

 

Đang triển khai