Thông tin đề tài

Nghiên cứu và mô phỏng động học phản ứng transester hoá dầu thực vật để xuất bio-diesel

B2009-20-14

TS. Mai Thanh Phong

Đại học Quốc gia (Bộ)

Thực nghiệm

PGS.TS. Phan Đình Tuấn TS. Nguyễn Hữu Lương TS. Nguyễn Vĩnh Khanh

Khoa Kỹ thuật Hoá học

2009 - 2010

Nghiên cứu, xác định hằng số vận tốc phản ứng, xác lập phương trình động học cuả phản ứng transester, hoá một số dầu thực vật sẵn có ở Việt Nam để sản xuất bio-diesel. NC sự ảnh hưởng của nhiệt độ lên hằng số vận tốc phản ứng. Nghiên cứu động học phản ứng

 

Thanh lý HT

Chia sẻ Print Email