Thông tin đề tài

Đánh giá hiệu quả xử lý nitơ trong xử lý nước thải bằng mô hình SNAP sử dụng giá thể mang khác nhau

B2012-20-25

TS. Nguyễn Tấn Phong

Đại học Quốc gia (Bộ)

Ứng dụng

ThS. Đặng Vũ Bích Hạnh CN. Nguyễn Thị Thu Thủy

Khoa Môi trường

05/06/2020

05/06/2020

Thiết kế mô hình và vận hành mô hình SNAP. Tối ưu hóa quá trình Partial-nitritation và Anammox. So sánh hiệu quả xử lý của hai loại vật liệu mang biofix và acrylic fiber Đánh giá khả năng xử lý nước thải có hàm lương nito cao

 

Thanh lý HT