Văn bản pháp quy dự án

STT Ký hiệu văn bản Tên văn bản Loại văn bản
1 43/2013/QH13 Luật đấu thầu 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 Luật
2 63/2014/NĐ-CP Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu  Nghị định
3 48/2010/NĐ-CP 

Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựn

Nghị định
4 12/2009/NĐ-CP  Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình  Nghị định
5 83/2009/NĐ-CP  Nghị định 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Định 12/2009/NĐ-CP  Nghị định
6 112/2009/NĐ-CP  Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình  Nghị định
7 19/2011/TT- BTC  Thông tư số 19/2011/TT- BTC ngày 14/2/2011 về việc Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước  Thông tư
8 05/2010/TT-BKH

Thông tư số 05/2010/TT-BKH ngày 10/2/2010 về việc quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa

Thông tư
9 20/2010/TTLT-BKH-BTC  Thông tư 20/2010/TTLT-BKH-BTC ngày 21/9/2010 về việc Quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu để đăng tải trên Báo Đấu thầu Thông tư
10 09/2010/TT-BKH  Thông tư 09/2010/TT-BKH ngày 21/04/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết lập Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp Thông tư
11 952/QĐ-ĐHQG-KHCN  Quyết định số 952/QĐ-ĐHQG-KHCN ngày 25/9/2007 của Đại học Quốc gia về việc quy định về việc xét duyệt và triển khai dự án đầu tư phòng thí nghiệm tại ĐHQG-HCM Quyết định
12 57/QĐ-ĐHQG-KHCN  Hướng dẫn về điều kiện được công nhận và đăng ký hoạt động của các phòng thí nghiệm trọng điểm ĐHQG-HCM ban hành theo quyết định số 57/QĐ-ĐHQG-KHCN ngày 22/8/2005 Quyết định
13 727/QĐ-ĐHQG-KHCN  Quy chế tạm thời về tổ chức và họat động của hệ thống phòng thí nghiệm ĐHQG-HCM do Giám đốc ĐHQG-HCM ban hành theo Quyết định số 727/QĐ-ĐHQG-KHCN ngày 22 tháng 8 năm 2005 Quyết định