Văn bản pháp quy đề tài của Nhà nước

Luật

1. Luật Khoa học và Công nghệ

2. Luật Sở hữu trí tuệ

3. Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

4. Luật Chuyển giao công nghệ

5. Luật Công nghệ cao

6. Luật Doanh nghiệp

Các nghị định, thông tư hướng dẫn:

1. Nghị định về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ

2. Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ

3. Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghê, chuyển giao công nghệ

4. Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ

5. Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp

6. Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ

7. Nghị định Quy định về hợp tác, đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

Các thông tư

1. 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN - Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước

2. 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC - Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước (mới)

3. 93 /2006/TTLT/BTC-BKHCN - Hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước (cũ)