Thông tin chuyên gia

TS. Vũ Văn Ái

Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí

 

Kỹ thuật thăm dò

Bơm và trạm bơn khai thác (2005)
Công nghệ khoan thăm dò - khai thác dầu khí (2007)
Công nghệ khai thác dầu khí (2007)
Công nghệ khoan khai thác dầu khí, nước, khoáng sản cứng (2005)
Công nghệ khoan thăm dò và khai thác nước (2007)
Công nghệ khai thác nước (2007)
Công nghệ xử lý nước cấp (2007)
Trạm bơm thoát nước, nuớc thải (2007)
Bơm nước, bơm dầu (2007)