Thông tin chuyên gia

TS. Vũ Thế Dũng

Quản lý Công nghiệp

 

Marketing - Kinh Doanh Quốc Tế

Vai trò của Social/ Emotional Satisfaction trong quan hệ giữa khách hàng và nhà cung cấp (2009)
Đánh giá quan hệ khách hàng và các hình thức liên kết: relationship bonding, structural bonding, financial bonding, personal bonding (2009)
Đo lường tài sản khách hàng: Customer Equity bằng các phương pháp khác nhau - sử dụng số liệu nội bộ (scannary data, datamining technique) (2009)
Hành vi mua của khách hàng tổ chức (B2B Buying Behavior) (2009)
Social Media in B2B and B2B (2009)
CRM in theory and practice (2009)