Thông tin chuyên gia

TS. Trương Quang Vinh

Điện - Điện tử

 

Điện tử

Thiết kế hệ thống nhúng sử dụng kit ARM, Thiết kế hệ thống xử lý ảnh và video trên FPGA (2012)