Thông tin chuyên gia

TS. Trương Đình Châu

Điện - Điện tử

 

Tự động hóa và Điều khiển

Industry Automation Software Design and Programming (2012)
Supervision, Control And Data Acquisition (2012)
System Integration (2012)
Industrial Networks (2013)
Programmable Logic and Automation Control (2012)
Power Monitoring And Management (2012)
Cyber Security (2013)