Quy chế quản trị tài sản trí tuệ trong Đại học Quốc Gia Tp.HCM

07-09-2017 03:31

Ngày 06.02.2015, GS. TS. Phan Thanh Bình, Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM đã ký Quyết định số 84/QĐ-ĐHQG ban hành Quy chế Quản trị Tài sản Trí tuệ trong Đại học Quốc gia TP.HCM, thay thế Quy định Sở hữu Trí tuệ đã ban hành ngày 04.3.2009 trước đó.

Quy chế năm 2015 được ban hành trong điều kiện tại Đại học Quốc gia TP.HCM đã thành lập Trung Tâm Sở hữu Trí tuệ và Chuyển giao Công nghệ vào tháng 4.2011, đã có trên 10 trường và đơn vị trực thuộc ban hành Quy chế Quản trị Tài sản Trí tuệ nội bộ, trên 80 nhân sự tham dự các khóa đào tạo hàng năm về quản trị tài sản trí tuệ do Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM phối hợp cùng Viện Khoa học Sở hữu Trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức từ năm 2008, trong đó, trên 20 người đã có Quyết định bổ nhiệm, phân công vào các chức danh quản trị viên tài sản trí tuệ khác nhau.

 

Download Quy chế quản lý tài sản trí tuệ