Đề xuất đặt hàng thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2019 tỉnh Phú Yên

15-03-2018 06:40 AM

Để xây dựng kế hoạch ứng dụng khoa học công nghệ năm 2019, Sở KH&CN tỉnh Phú Yên thông báo và đề nghị các tổ chức, cá nhân đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh dưới các hình thức đề tài/ dự án/ dự án sản xuất thử nghiệm.

Adidas Yeezy

Đề xuất thực hiện nhiệm vụ KH&CN là đề xuất của tổ chức hoặc cá nhân về những nhiệm vụ KH&CN mà các tổ chức hoặc cá nhân thấy cần thiết phải nghiên cứu nhằm làm sáng tỏ, giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra, phục vụ thiết thực cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của ngành, địa phương, doanh nghiệp và của tỉnh Phú Yên.

Nội dung các đề xuất nhiệm vụ KH&CN hoặc đề xuất đặt hàng phải hướng đến thực hiện: Chiến lược phát triển KH&CN tỉnh Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 ban hành kèm theo Quyết định 2607/QĐ-UBND ngày 22/12/2015; Kế hoạch 60/KH-UBND của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động số 14-Ctr/TƯ ngày 22/01/2013 của tỉnh Phú Yên và nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, nhằm giải quyết những vấn đề cấp thiết của Tỉnh, mang tính liên ngành, liên vùng, có giá trị khoa học, thực tiễn và có tính khả thi.

Các đề xuất thực hiện theo cơ chế đặt hàng và kết quả nghiên cứu phải có khả năng áp dụng vào sản xuất và cuộc sống, phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh.

Riêng các đề xuất nhiệm vụ KH&CN tham gia các chương trình quốc gia sẽ được UBND tỉnh xem xét, phê duyệt đặt hàng trên cơ sở danh mục các nhiệm vụ đề xuất và nhu cầu cấp thiết của địa phương.

Quý Thầy cô vui lòng gửi hồ sơ đến Phòng KHCN&DA trước ngày 23/3/2018 để Phòng tổng hợp và thực hiện các công việc tiếp theo.

free sex porn hd porno
mixhdfilm beetox polibor avşa
porn videos
maltepe escort
atasehir escort