Tuyển chọn chủ trì thực hiện đề tài, dự án năm 2018 của tỉnh Sóc Trăng

27-09-2017 09:04 AM

Sở KH&CN tỉnh Sóc Trăng thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án vào năm 2018.

1. Điều kiện để được xem xét tuyển chọn

- Các tổ chức KH&CN có tư cách pháp nhân, có chức năng hoạt động phù hợp với lĩnh vực KH&CN của đề tài, dự án đều được đăng ký tuyển chọn làm chủ trì đề tài, dự án.

- Cá nhân đăng ký tuyển chọn làm chủ nhiệm đề tài, dự án phải có chuyên môn cùng lĩnh vực KH&CN với đề tài, dự án và phải đảm bảo đủ thời gian để tổ chức thực hiện nội dung của đề tài, dự án.

- Các tổ chức và cá nhân không được xem xét tuyển chọn khi không hoàn thành đúng hạn việc quyết toán hoặc chưa hoàn trả kinh phí thu hồi của các dự án hoặc đề tài đã chủ trì thực hiện.

2. Thành phần hồ sơ đăng ký tuyển chọn gồm:

- Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài, dự án cấp tỉnh.

- Thuyết minh đề tài, dự án.

- Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ trì đề tài, dự án.

- Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì đề tài, dự án.

- Tóm tắt hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của cơ quan chủ trì đề tài, dự án.

- Giấy xác nhận của tổ chức và cá nhân phối hợp thực hiện đề tài, dự án.

- Các văn bản khác có liên quan (nếu có).

Các Thầy cô vui lòng nộp 01 bộ hồ sơ về Phòng Khoa học Công nghệ và Dự án trước ngày 18/10/2017, để Phòng kiểm tra hồ sơ và tổ chức hội đồng tư vấn.

Download

Thông báo

Biểu mẫu