Hội thảo đảm bảo chất lượng Trường ĐH KHXH&NV - ĐHQG-HCM năm 2018

31-01-2018 09:50 AM

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG-HCM trân trọng kính mời các cá nhân, đơn vị đăng ký tham gia viết bài tham luận cho Hội thảo đảm bảo chất lượng Trường ĐH KHXH&NV - ĐHQG-HCM năm 2018 với chủ đề "Cải tiến chương trình và hoạt động đào tạo đại học và sau đại học".

Các chủ đề cụ thể sẽ được thảo luận của Hội thảo bao gồm:

- Kinh nghiệm cải tiến chất lượng chương trình và hoạt dộng đào tạo sau đánh giá ngoài theo Bộ tiêu chuẩn AUN-QA và sau triển khai đề án CDIO;

- Vai trò của cựu sinh viên, nhà tuyển dụng trong việc đảm bảo và cải tiến chất lượng chương trình, hoạt động đào tạo;

- Xây dựng, phổ biến và lồng ghép triết lý giáo dục, giá trị cốt lõi của nahf truòng và đơn vị vào chuẩn đầu ra chương trình đào tạo;

- Kinh nghiệm và đề xuất cải tiến chất lượng chương trình và hoạt động đào tạo sau đại học;

Các mốc thời gian:

- Trước ngày 02/3/2018: Nộp phiếu đăng ký viết bài tham luận.

- Trước ngày 20/4/2018: Nộp toàn văn báo cáo (khổ A4, bảng mã Unicode, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13, khoảng cách dòng 1,5 line, lề trái 3cm, phải 2cm, trên 2cm, dưới 2cm.

Download Phiếu đăng ký viết bài tham luận